Paide Linnavalitsus
paide@paide.ee
4. juuni 2021

Piiri kättenäitamise kutse

Teatan alljärgneval katastriüksusel läbi viidud piiride mõõdistamisest: Järva maakond, Paide linn, Ojaküla, Ühtla (56501:003:0177). Mõõdistamise eesmärk on katastriüksuse jagamine. Teile kuuluvad piirnevad 5650011 Anna-Otiku tee (56501:003:0153), 5650011 Anna-Otiku tee (56501:003:0154), 5650011 Anna-Otiku tee (56501:003:0182) ja 5650118 Põlluääre tee> (56501:003:0183) katastriüksused, millel on mõõdistatud piiriga ühised piiripunktid. Maamõõtja on kohustatud piiride kättenäitamisele kutsuma kõigi katastriüksuste omanikud kellel on mõõdistatava piiriga ühine(sed) piiripunkt(id).

Mõõdistatud piiril on kuus ühist piiripunkti: 13 - teemaa serva punkt; 15 - piirimärk paigaldamata2; 20 korrastatud metallvai; 22 - piirimärk paigaldamata2; 1 olemasolev metalltoru.

Piiri ja piirimärkide maastikul kättenäitamine toimub 6. juuni 2021 kell 9:00. Kokkusaamise koht: Järva maakond, Paide linn, Ojaküla, Ühtla. Palun võtke ühendust kokkusaamise koha täpsustamiseks.

Piiride kättenäitamisel osalemine on oluline kui Teil on piirist teine arusaam või kui piirimärk ei asu algses asukohas või maastikul on piiripunktis kaks piirimärki või muudel piiri ja piirimärke puudutavatel juhtudel. Kui Teie soovite ja ei saa antud kuupäeval piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest e-posti või telefoni teel. Võimalusel saab aega muuta. Kui piiride tutvustamisel osaleb volitatud esindaja, palun saatke eelnevalt esindusõigust tõendav volikiri. Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus1 kinnisasja omanikule teatavaks tehtuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus. Palun esitage märkused, taotlused ja seisukohad piiride kohta, hiljemalt piiri maastikul kättenäitamisel. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokolli. Piiriprotokoll koostatakse kolme tööpäeva jooksul peale piiri maastikul kättenäitamist. Piiriprotokolli saab allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paberkandjal.

Lisateave telefonil 5648 9986.

Lisa: piirikirjeldus; piiripunktide ja piiride skeem.

Maamõõtja


1 Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Ta ei või piirimärke muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseadus, § 128 lg 2).
2 Omaniku soovil jääb piirimärk paigaldamata kuna takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Võite naaberkinnisasja omanikult igal ajal nõuda piirile piirimärkide paigaldamist.
Piirikirjeldus
Piiripunkti nr Piiripunkti vorm Piiri kulgemise viis Märkus Paigalduse info
13 teemaa serva punkt teemaa serv* *piir kulgeb 4 m tee teljest -
22 piirimärk paigaldamata teemaa serv* - -
15 piirimärk paigaldamata - -
20 metallvai sirgjooneline - korrastatud
1 metalltoru - olemasolev

Piiripunktide ja piiride skeem

Aluskaart: Maa-amet